BIP

AKTUALNOŚCI

Koordynator ds. dostępności

Zarządzeniem nr 14/2020 z 28.090.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ustanowił p. Przemysława Urbańskiego koordynatorem ds. dostępności. Kontakt z koordynatorem – tel. 42 616 15 70.


Informacja o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.
Artykuł z Expressu Ilustrowanego z dnia 30.09.2020


Ruszyła kampania informacyjna nt. działania „Dobrostan zwierząt”

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy. Te i inne informacje zostały przekazane rolnikom 12.02.2020 r., na szkoleniu powiatowym – które zorganizowała Anna Gołaszewska – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Brzeziny. Szkolenie odbyło się w tutejszym urzędzie gminy. Wykłady poprowadzili Damian Cłapa reprezentujący Państwową Inspekcję Weterynaryjną oraz Piotr Ambrozik z ARiMR PB w Koluszkach.
Więcej na stronie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.


UWAGA! – Hodowcy Drobiu na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, łódzkiego grodzkiego, brzezińskiego

W związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przypomina o konieczności utrzymywania na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa:
• Zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
• Zabezpieczyć pasze, wodę oraz słomę do chowu ściółkowego przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
• Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
• Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do obsługi drobiu,
• Stosować maty dezynfekcyjne i preparaty do odkażania rąk przy budynkach gdzie utrzymywany jest drób.
Ponadto w przypadku osób polujących należy pamiętać, aby obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a sprzęt i odzież zostały poddane dezynfekcji.


Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Brzezińskiego w sprawie ASF.


ASF – odstrzał dzików
Materiał w TV TOYA
Artykuł w Dzienniku Łódzkim
Artykuł w internetowym wydaniu Dziennika Łodzkiego


Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.


Szkolenie z zakresu zasad urzędowego nadzoru weterynaryjnego

W dniu 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Łodzi odbyło się szkolenie prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi dla urzędowych lekarzy weterynaryjnych obsługujących Powiat Łódzki Wschodni z zakresu zasad urzędowego nadzoru weterynaryjnego w zakładach, zasad postępowania w przypadku ASF świń i dzików oraz zasad bioasekuracji. W szkoleniu udział wzięli Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Tyrankiewicz.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.


Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.
Pełny tekst rozporządzenia do pobrania tutaj.


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła
Pełny tekst informacji do pobrania tutaj.


Paszporty dla zwierząt

Zagraniczny wyjazd z pupilem nie musi stanowić problemu. Wystarczy odpowiednio wcześniej się przygotować. W krajach Unii Europejskiej obowiązują różne przepisy.
Jedne zabraniają wwożenia psów określonych ras, inne nie wpuszczają zwierząt młodszych niż trzymiesięczne. Wszędzie jest natomiast potrzebny paszport, mikrochip i szczepienie przeciw wściekliźnie. O szczegółach mówi Jacek Tyrankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi.

Posłuchaj


Podziękowania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz pracowników PIW w Łodzi

Podziekowania


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         27 lipca 2017 r.

Dnia 27.07.2017 roku w miejscowości Wola Cyrusowa w powiecie brzezińskim na fermie drobiu Pana Andrzeja Piórkowskiego odbyły się ćwiczenia symulacyjne dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ćwiczenia miały charakter uniwersalny i dotyczyły zwalczania innych chorób zakaźnych takich jak ASF, pryszczyca itd.
Główny nacisk położono na szkolenie praktyczne w zakresie opracowania ogniska – wejście i wyjście, pobranie materiału do badań laboratoryjnych. Transport prób w asyście Policji, budowanie śluz dezynfekcyjnych przez Straż Pożarną.
Teoretycznie: omówiono zadania poszczególnych służb, biorących udział w likwidacji choroby.

 


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         24 lipca 2017 r.

 

Dnia 24 lipca 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności działania podczas ewentualnego wystąpienia zdarzenia związanego z zakażeniem ptactwa wysoce zjadliwą ptasią grypą HPAI. Ptasia grypa to śmiertelna choroba drobiu, zwalczana z urzędu przez likwidację stad, powodująca duże straty ekonomiczne.

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Łodzi – 13-14 maj 2017 r.

Otwarcie


 

Wywiad TV

[show_theme_switch_link]