BIP

RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem” Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi informuje:

1) Administrator Danych
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z wykonywaniem swoich ustawowych zadań.

Adres:  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, tel. (42) 616-15-70, fax (42) 650-08-33, e – mail: lodz.piw@wetgiw.gov.pl, www.lodz-piw.pl, REGON 472071750.

2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest p. Agnieszka Leszczyńska, adres j.w., tel. (42) 616-15-80.

3) Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • wykonywania obowiązków nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi przez przepisy prawa unijnego i krajowego w ramach realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej – art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e rozporządzenia,
 • wykonywania zadań pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1559)art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,
 • wykonywania obowiązków w zakresie dostępu do informacji publicznej wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1330) – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,
 • wykonywania praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych związanych z pełnieniem funkcji kierownika państwowej jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi – art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. f rozporządzenia.

4) Odbiorcy danych osobowych:
Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom i organom władzy publicznej uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

5) Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa nie dłużej niż przez okres przechowywania wskazany w obowiązujących przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem.

7) Wymóg podania danych osobowych
Wymóg podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[show_theme_switch_link]